Vedtekter Hosle skolekor

Hosle skolekor ble stiftet i 1966.
Vedtektene vedtatt og sist revidert ved styremøte for Hosle skolekor 07.08.09.

 • 5 endret på styremøte 17.01.2011
 • 1 FORMÅL
  Koret har som formål å fremme og ta vare på sang og musikkgleden hos medlemmene, gjennom ukentlige øvelser og arrangementer. Være med på å skape et godt og trygt miljø for alle i koret.
  Koret er tilknyttet Norges Barne og Ungdomskorforbund.(NOBU)

  § 2 REPERTOAR
  Repertoaret skal være allsidig. Det kan inneholde popsanger, barnesanger, rock, evergreens, viser, gospel, ballader, m.v.
  Repertoaret fastsettes av dirigenten i samråd med styret.

  § 3 ORGANISASJON
  Koret er et blandet kor. Korsesongen følger skoleåret og øvelsene foregår i SFO tiden. Styret tilsetter/engasjerer dirigent.

  § 4 MEDLEMMER
  Skolebarn fra 2. klasse og oppover kan være med i skolekoret.
  Innmelding skal skje skriftlig, og undertegnet av foresatte.

  § 5 KONTINGENT

Kontingentforfall 15. september og 1. februar. Kontingenten fastsettes av styret. Det refunderes ikke kontingent. Medlemskapet gjelder til det sies opp skriftlig. Skyldig kontingent skal være betalt. Koruniformer som tilhører koret, skal være innlevert før utmeldingen kan godtas. Uniform skal vaskes før innlevering.

 • 6 PLIKTER
  Medlemmene bes møte til rett tid til øvelser og oppdrag.
  Medlemmene plikter å holde korgenseren og annet utstyr i god stand.

  § 7 STYRET
  Koret ledes av et styre som består av:
  – leder
  – regnskapsansvarlig
  – øvrige styremedlemmer
  Det er ønskelig at styret består av minst 4 personer. Det er ønskelig at styrets medlemmer representerer flere skoletrinn for å sikre kontinuitet i styret.
  Styret planlegger og organiserer konserter og opptredener for koret.
  Styret administrerer og fører kontroll med korets økonomi og eiendeler. Inntektene baseres på terminbeløp samt inntekter fra NOBU, FAU, Bærum kommune og evt. prosjekter.
  Styret skal avholde møte når lederen bestemmer, eller når et flertall i styret anbefaler det.
  Styret konstituerer seg selv.

  § 8 ENDRING AV VEDTEKTER
  Endring av disse vedtekter kan bare foretas på ordinært styremøte når det er flertall for dette.

  § 9 LOGO
  Korets logo er tilsvarende som på første siden av nettsiden